Monthly Archives: februarie 2016

regulament de organizare si functionare

Anexa 6

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

  1. Părţile semnatare
  2. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, cu sediul în Călărași, str. Belșugului, nr.1-2, reprezentată prin director, dna Butoi Adriana
  1. Beneficiarul indirect, dna/dl. . . . . . . . . . . părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în . . . . . . . . . .,

Beneficiarul direct al educaţiei, . . . . . . . . . . elev.

  1. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

  1. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:

Unitatea de învăţământ se obligă: 

regulament de organizare si functionare

Elevii Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU”

Art. 29. Dobândirea calităţii de elev în Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se realizează, în limita numărului de locuri aprobate prin planul de şcolarizare, după cum urmează:

  • a) Pe baza cererii scrise a părinţilor pentru învăţământul (primar), gimnazial, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament;
  • b) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
  • c) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.
  • d) Calitatea de elev al Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către serviciul secretariat.
  • e) Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului școlar sau conform 207 din Anexa la Ordinul Ministrul Educației Naționale nr.5.115/2014 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar) la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.

Art. 30. Încetarea calităţii de elev în Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31. Evaluarea elevilor şi încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. Transferul elevilor se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. Elevii au în principal următoarele drepturi: