regulament de organizare si functionare

Elevii Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU”

Art. 29. Dobândirea calităţii de elev în Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se realizează, în limita numărului de locuri aprobate prin planul de şcolarizare, după cum urmează:

 • a) Pe baza cererii scrise a părinţilor pentru învăţământul (primar), gimnazial, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament;
 • b) Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.
 • c) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.
 • d) Calitatea de elev al Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către serviciul secretariat.
 • e) Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului școlar sau conform 207 din Anexa la Ordinul Ministrul Educației Naționale nr.5.115/2014 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar) la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.

Art. 30. Încetarea calităţii de elev în Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31. Evaluarea elevilor şi încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. Transferul elevilor se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. Elevii au în principal următoarele drepturi:

 • a) Dreptul la învăţământ gratuit.
 • b) Dreptul de a beneficia de manuale gratuite pe durata învăţământului obligatoriu, respectiv în situaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • c) Dreptul la burse sau alte forme de sprijin material şi financiar, conform condiţiilor şi prevederilor legale în vigoare.
 • d) Dreptul de a utiliza gratuit baza materială a unităţii de învăţământ în procesul de predare-­învăţare, sub supravegherea cadrelor didactice.
 • e) Dreptul la asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită.
 • f) Dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării solicitand cadrului didactic sa justifice rezultatele acesteia, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de 5 zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele/reprezentantul său legal se poate adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori care nu predau la clasa respectivă.
 • g) Dreptul de a fi evidenţiaţi şi de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară, la propunerea dirigintelui şi/sau a cadrelor didactice, cu decizia directorului.
 • h) Dreptul de a opta, în limita şi în condiţiile prevederilor legale în vigoare, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţii/reprezentanții legali ai copiilor.
 • i) Dreptul de a participa la activităţi extraşcolare, cu aprobarea dirigintelui şi a cadrelor didactice care organizează activitatea respectivă.
 • j) Dreptul de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.
 • k) Dreptul la reuniune, supus numai acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-­o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
 • l) Dreptul de a participa, cu aprobarea directorului sau a cadrului didactic responsabil, la publicaţiile şcolare ale unităţii de învăţământ.
 • m) Dreptul la imagine. Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
 • n) Conducerea și personalul din Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora ­ cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
 • o) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor­ cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
 • p) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-­și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.
 • q) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
 • r) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU”, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
 • s) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.
 • t) Media notelor acordate separat de cadrele didactice este nota rezultată în urma reevaluării; în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată. În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ; Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
 1. u) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.
 2. v) Alte drepturi specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

Art. 34. Elevii Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” au în principal următoarele obligaţii:

 • a) Obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplina de studiu și de a­-şi dezvolta competenţele prevăzute de programele şcolare.
 • b) Obligaţia de a avea o comportare civilizata si o ţinuta decenta atât in incinta instituției , cât și in afara acesteia
 • c) Obligaţia de a respecta legile statului și prezentul regulament.
 • d) Obligaţia de a respecta regulile de circulaţie, regulile cu privire la protecţia, igiena și sănătatea în timpul activităţilor din unitate, regulile privind situaţiile de urgenţă şi prevenirea si stingerea incendiilor, normele de protecţie civila si normele de protecţie a mediului.
 • e) Obligaţia de a utiliza cu grija manualele şcolare si baza materiala a şcolii.
 • f) Obligaţia de a avea in permanenţă carnetul de elev si de a­l prezenta profesorilor pentru consemnarea notelor, respectiv parinţilor pentru informare privind situaţia lor şcolară.
 • g) Obligaţia de a purta în permanenţă in incinta Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” însemnele distinctive ale şcolii(cf.ANEXA 1 la prezentul REGULAMENT)
 • h) Alte obligaţii specifice prevăzute de legislaţia in vigoare.

Art. 35. Este interzis elevilor:

 • a) să intre in spatiile Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” fără ținuta școlara obligatorie în timpul activităților școlare ; nerespectarea acestei obligații este considerata abatere disciplinara și se sancționează conform art. 41, art .42, art. 43, art. 44, art.45, 46, 47, 48.
 • b) să distrugă sau să modifice în orice mod documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
 • c) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
 • d) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa ori promovează atitudini şi comportamente deviante etc.;
 • e) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor;
 • f) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 • g) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ sau în afara acesteia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 • h) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea, lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
 • i) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 • j) să utilizeze telefoanele mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; incalcarea acestei interdictii se sanctioneaza cu mustrare scrisa insotita conform Art. 150 din Anexa la Ordinul Ministrul Educației Naționale nr.5.115/2014 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar) cu scaderea notei la purtare cu 2 puncte.
 • k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
 • l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate şi/sau violenţă de orice natură, în limbaj, în comportament şi/sau fizic faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
 • m) să apeleze în mod nejustificat serviciul de urgenţă 112.

Art. 36. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 • a) evidenţiere, de către diriginte sau cadre didactice în faţa colegilor clasei;
 • b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau a consiliului profesoral ori în diferite acţiuni cu caracter festiv – Zilele Porţilor Deschise, încheierea anului şcolar etc.;
 • c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor de către director, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 • d) burse sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • e) premii acordate la sfârşitul anului şcolar;
 • f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau tabere de profil din ţară si străinătate;
 • g) premiul de onoare ,, TUDOR VLADIMIRESCU” pentru cea mai mare medie anuala la nivelul scolii şi nota 10 la purtare, respectiv pentru şeful de promoţie.

Art. 37. (1) Acordarea premiilor elevilor din Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU”, la sfârşitul anului şcolar, se face în cadru festiv la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

 • a) au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mici de 9,00; pentru următoarele 3 medii se pot acorda menţiuni;
 • b) s­au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 • c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional ori internaţional;
 • d) s-­au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 • e) au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
 • f) alte situaţii, la propunerea dirigintelui sau cadrelor didactice, cu aprobarea directorului.

Art. 38. (1) Abaterea disciplinară este o faptă care constă într-­o acţiune săvârşită cu vinovăţie de către un elev, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul Regulament şi/sau dispoziţiile legale ale personalului unităţii ori ale conducerii acesteia.

(2) Orice persoană poate sesiza unitatea cu privire la săvârşirea de către elevi a unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. În cazul persoanelor din afara unităţii, sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru personalul din unitate, sesizarea se poate face verbal către diriginte şi/sau director.

Art. 39. Diriginţii si directorul dispun de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit prevederilor legale în vigoare şi prezentului Regulament, sancţiuni disciplinare elevilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Art. 40. (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica elevilor, în funcţie de gravitatea faptei, sunt:

 • a) observaţia individuală;
 • b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
 • c) mustrare scrisă;
 • d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
 • e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3­-5 zile;
 • f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi şcoală;
 • g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;

(2) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/reprezentantului legal.

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art. 41. Observaţia individuală constă în dojenirea elevului. Sancţiunea se aplică de diriginte sau de director. Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

Art. 42. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei sau a Consiliului Profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare; totodată se atrage atenţia elevului că dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplica o sancţiune mai severă.

(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte sau director şi este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Art. 43. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali,

(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându­-se numărul documentului.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, prezentat Consiliului Profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-­2 puncte.

Art. 44. (1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Art. 45. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-­5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată în cadrul unităţii de învăţământ şi stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei.

(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându­-se numărul şi data documentului, şi în raportul consiliului claseila sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.

(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2­-3 puncte.

Art. 46. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a sancţiunii, sub semnătură, de către diriginte şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar şi este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte.

Art. 47. (1) Dacă elevul căruia i s­-a aplicat o sancţiune, cu excepţia exmatriculării, dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.

(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

Art. 48. Pentru elevii ciclului gimnazial din Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU”, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Art. 49. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3) elevii pot fi sancţionaţi în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament, în funcţie de gravitatea şi consecinţele faptei.

Art. 50. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute de prezentul Regulament se adresează în scris Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la Secretariat.

(3) Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă.

Art. 51. În fiecare an şcolar, Consiliul profesoral stabileşte tipurile specifice de abateri disciplinare pentru care se aplică sancţiunile cuprinse în prezentul Regulament. Acestea devin parte componentă a prezentului Regulament şi se comunică elevilor şi părinţilor acestora prin grija diriginţilor. (Anexa 5)

5 Reguli privitoare la absenţe

Art. 52. Fiecare elev este obligat să prezinte dirigintelui clasei la începutul anului şcolar, în scris şi sub semnătura părintelui:

 • a) numele şi prenumele medicului de familie;
 • b) cabinetul medical la care elevul are fişa medicală/carnetul de sănătate.

Art. 53.  Motivarea absenţelor elevilor se face numai pe baza următoarelor acte:

 • a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
 • b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
 • c) cererea scrisă a părintelui elevului pentru situaţii familiale deosebite, adresată directorului Şcolii Gimnaziale ,, TUDOR VLADIMIRESCU” şi aprobată de acesta. Vor fi luate în considerare numai cererile înregistrate la Secretariat, personal ,de părintele care semnează cererea. Cererea înregistrată la secretariat si aprobata de director va fi înmânată dirigintelui clasei în care este înscris elevul de către părinte.

Art. 54. Toate adeverinţele medicale prezentate pentru motivarea absenţelor trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

Art. 55. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate dirigintelui în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi se vor păstra pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea acestui termen determină declararea absenţelor ca nemotivate.

Art. 56. În cazurile în care este dovedită absenţa nemotivată realizată cu intenţie (chiul) se aplică succesiv următoarele sancţiuni:

 1. La prima abatere: convocarea părinţilor şi mustrarea elevului în faţa clasei;
 2. La a doua abatere: mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu un punct;
 3. La a treia abatere: eliminare 1­3 zile şi scăderea notei la purtare cu 2­-3 puncte;
 4. La a patra abatere: se analizează situaţia elevului şi se decide sancţiunea.

Art. 57. În cazul absenţei profesorului de la oră, elevii vor efectua studiu individual în clasă, fiind interzisă părăsirea scolii.

Art. 58. Decizia asupra caracterului absenţei elevilor găsiţi de cadrele didactice sau reprezentanţii instituţiilor de ordine publică/reprezentanţii presei în afara unităţii de învăţământ în timpul orelor de curs aparţine directorului.

Art. 59. Prin excepţie, absenţa elevilor găsiţi de reprezentanţii instituţiilor de ordine publică/reprezentanţii presei în localuri publice în timpul orelor de curs este considerată abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu eliminare 1­3 zile şi scăderea notei la purtare cu 2­-3 puncte, la decizia directorului.

6 Organizarea serviciului pe şcoală

Art. 60. Serviciul pe şcoală este asigurat de cadre didactice pentru fiecare etaj și de 2 elevi de serviciu la intrarea principală.

Art. 61. (1) Serviciul cadrelor didactice se stabileşte de responsabilul de domeniu, prin înţelegere cu cadrele didactice şi avânt în vedere orarul acestora.

(2) Cadrele didactice de serviciu pe şcoală au următoarele atribuţii:

 1. Supraveghează elevii în timpul pauzelor şi iau măsuri de prevenire a abaterilor disciplinare şi/sau a oricăror situaţii care pot pune în pericol sănătatea şi securitatea elevilor.
 2. Profesorii de serviciu vor purta ecusonul inscripţionat “PROFESOR DE SERVICIU” şi vor funcţiona pe nivele, astfel: ­ Parter/ ­ Etajul I/ ­ Etajul II – Profesorii de serviciu pe parter şi etajul I vor fi prezenţi la intrarea pentru elevii .
 3. Profesorii de serviciu de la Etajul I verifică existenţa cataloagelor şcolare la începutul, pe parcursul şi la sfârşitul programului.
 4. Consemnează toate constatările importante în registrul de procese verbale şi propun măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare
 5. Anunţă conducerea şi organele abilitate în cazul producerii de accidente sau situaţii de urgenţă.
 6. Colaborează cu ceilalţi profesori pentru rezolvarea diferitelor probleme ale elevilor.
 7. Alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 62. Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii:

 1. Respectă planificarea şi programul de desfăşurare a serviciului pe şcoală.
 2. În cazul în care, din motive obiective, nu se poate prezenta la şcoală în zilele în care este planificat, anunţă din timp şeful clasei şi/sau dirigintele pentru stabilirea unui înlocuitor.
 3. Pe perioada efectuării serviciului pe şcoală este scutit de frecventarea cursurilor. În cazul în care consideră că absenţa la o anumită activitate didactică ar aduce prejudicii situaţiei sale şcolare, anunţă secretariatul, cu o oră înainte, despre această situaţie şi predă serviciul pe perioada respectivă unui coleg.
 4. La preluarea şi predarea serviciului pe şcoală este obligat să informeze secretariatul.
 5. Se prezintă decent şi îngrijit în privinţa ţinutei şi a comportamentului.
 6. Răspunde în faţa direcţiunii şi a dirigintelui de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
 7. Raportează ori de câte ori este necesar cadrelor didactice de serviciu pe şcoală, direcţiunii sau secretariatului situaţiile deosebite cărora nu le poate face faţă. În situaţiile grave, cere imediat sprijinul oricărei persoane adulte din şcoală şi nu se expune în nici un mod pericolelor.
 8. În timpul orelor si al pauzelor supraveghează calea principală de acces în cladire.
 9. Nu are dreptul de a permite din proprie iniţiativă accesul persoanelor străine în şcoală.
 10. În cazul în care portarul nu este prezent, solicită oricărei persoane străine să aştepte în holul principal până la revenirea portarului sau, după caz, informează imediat secretariatul.
 11. Sprijină elevii care doresc să comunice cu profesorii prin transmiterea informaţiilor necesare în cancelarie, lăsând elevii solicitanţi să aştepte în holul principal.
 12. Comunică în clase, sub semnătura cadrului didactic aflat la oră şi a şefului clasei, informaţiile transmise de la direcţiune sau secretariat.
 •  Reguli privind accesul în Şcoala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU” și condițiile de siguranță

Art. 63. (1) Accesul elevilor în Școala Gimnazială ,, TUDOR VLADIMIRESCU”, este permis astfel:

 • a) clasele din ciclul primar – intrarea 2
 • b) clasele din ciclul gimnazial – intrarea 2

(2) Accesul persoanelor străine este permis numai pe intrarea principală

Art. 64. (1) Cu excepţia elevului de serviciu pe şcoală în îndeplinirea atribuţiilor sale sau a elevilor însoţiţi de cadre didactice, este interzis accesul elevilor în cancelarii.

(2) Cu excepţia situaţiilor în care sunt chemaţi sau însoţiţi de un angajat, elevii nu au permisiunea de a intra în birourile conducerii, contabilităţii sau administraţiei.

Art. 65. Paznicii îndeplinesc permanent următoarele sarcini de serviciu obligatorii privind accesul persoanelor străine în şcoală:

 1. Legitimează toate persoanele străine care intră în şcoală prin solicitarea buletinului/cărții de identitate.
 2. Notează în registrul de poartă: data şi ora intrării, numele şi prenumele vizitatorului, motivul vizitei.
 3. Permit accesul persoanelor străine numai la secretariat, contabilitate sau administrator şi numai după ce au primit telefonic confirmare de la aceste servicii.
 4. Interzic cu desăvârşire accesul persoanelor străine, inclusiv părinţi sau alte rude ale elevilor, în săli de clasă, cabinete, laboratoare, sala de sport, bibliotecă, curtea şcolii( excepție­, situația în care părintii de la clasele pregătitoare își aduc și își iau copiii de la școala).

Art. 66. Pentru părinţii elevilor care solicită să comunice cu fiul/fiica lor în timpul programului şcolii, paznicii aplică obligatoriu următoarele reguli:

 1. a) Legitimează persoana în cauză.
 2. b) Cu ajutorul elevului de serviciu, cheamă la poartă elevul solicitat numai dacă are acelaşi nume cu persoana care s­a prezentat ca părinte.
 3. c) Solicită sprijinul directorului sau al profesorului de serviciu de la parter, în cazul în care numele elevului solicitat nu este acelaşi cu numele persoanei care s­a prezentat ca părinte.
 4. d) Nu cheamă la poartă elevi pentru alte rude/persoane decât părinţii. Pentru orice situaţie specială portarii solicită sprijin directorului sau profesorului de serviciu de la parter.

Art. 67. Accesul şi utilizarea laboratoarelor şi cabinetelor – denumite în continuare spaţii cu destinaţie specială, se realizează obligatoriu cu respectarea următoarelor reguli:

 1. e) Accesul şi activitatea elevilor în spaţiile cu destinaţie specială sunt permise strict sub supravegherea cadrelor didactice. Este interzis cu desăvârşire accesul şi/sau activitatea elevilor în aceste spaţii în absenţa cadrelor didactice.
 2. f) Cadrul didactic care organizează activitatea în spaţiul cu destinaţie specială este primul care intră în spaţiul respectiv şi ultimul care iese din spaţiul respectiv. La intrare şi la ieşire verifică integral starea spaţiului şi a echipamentelor şi raportează imediat orice defecţiune sau distrugere.
 3. g) Cadrele didactice răspund în întregime de siguranţa elevilor în timpul accesului şi activităţilor în spaţiile cu destinaţie specială.
 4. h) Dirigintii si elevii claselor pe care le conduc vor prelua, la începutul fiecărui an școlar, sub semnatură, sala de clasa unde își vor desfășura activitatea.

Art. 68. Elevii care ajung la şcoală după ora 8:00 sunt înregistraţi într-­un registru special. Informaţiile respective se comunică diriginţilor de către profesorul de serviciu.

Art. 69. Părăsirea şcolii de către elevi pe durata programului şcolar este permisă doar cu acordul directorului. La solicitarea elevului, directorul semnează un bilet de voie pe care sunt precizate: data şi ora părăsirii şcolii, motivul, modalitatea în care serviciul secretariat informează şi solicită acordul părintelui/tutorelui legal înainte ca elevul să părăsească şcoala. Aceste situaţii se menţionează de către elevul de serviciu pe şcoală în Registrul elevului de serviciu pe şcoală.

Art. 70. Accesul părinţilor, tutorilor legali, al persoanelor străine în şcoală este permis numai pe la intrarea principală. Persoanele respective sunt înregistrate într-­un registru special şi sunt apoi anunţate persoanele căutate, acestea având obligaţia să preia persoanele străine de la intrare.

Art. 71. Este interzis accesul elevilor în laboratoare în absenţa profesorului. Este interzis accesul la aparatura din dotarea laboratoarelor înainte de realizarea instructajului vizând aspectele specifice de protecţie a muncii.

Art. 72. Căile de acces în şcoală sunt supravegheate permanent de personalul nedidactic, iar la intrarea principală este prezent – în intervalul 07:45­-19:15 – elevul de serviciu, conform planificarii afisate.

Art. 73. Elevii care nu participa la orele de Religie desfăşoară activităţi de învăţare în Sala de lectură (sau altă sală stabilită de director, în cazul în care în Sala de lectură se desfăşoară alte activităţi), cu excepţia situaţiilor când orele respective sunt primele din orar sau ultimile.

Art. 74. Elevii sunt obligaţi să anunţe imediat orice angajat al şcolii despre:

 • a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune, distrugeri, sursă de foc, incendiu etc.);
 • b) prezenţa în clădiri sau în spaţiul şcolii a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia de a produce evenimente nedorite;
 • c) existenţa unor pachete, bagaje sau a altor obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere.

8 Serviciul pe şcoală/clasă

Art. 75. Serviciul pe şcoală este asigurat zilnic, în zilele cu program şcolar, de profesori şi de 2 elevi pentru fiecare clădire din spațiul școlar. La sala de sport, serviciul este asigurat de câte un profesor de educaţie fizică, zilnic, de luni până vineri inclusiv.

Art. 76. În situaţii deosebite (activităţi cu un număr mare de persoane străine în unitatea şcolară), pentru asigurarea securităţii unităţii şcolare, directorul poate decide suplimentarea numărului de elevi de serviciu.

Art. 77. . Sarcinile profesorului de serviciu pe şcoală şi ale elevului de serviciu pe şcoală sunt precizate în Anexa 2, respectiv în Anexa 3.la prezentul regulament.

 

9 Reguli speciale privind accidentele şi situaţiile de urgenţă

Art. 78. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au obligaţia de a respecta următoarele reguli în cazul accidentării uşoare a unui elev în timpul activităţilor didactice sau în timpul pauzelor:

 1. Acordarea primului ajutor, strict în limitele cunoştinţelor şi competenţelor personale în domeniu.
 2. Chemarea unui cadru medical de la cabinetul medical şcolar prin intermediul unui alt angajat sau prin intermediul unui elev.
 3. Asigurarea deplasării elevului accidentat la cabinetul medical şcolar.

d.Informarea conducerii şcolii prin intermediul unui alt angajat sau prin intermediul unui elev. Conducerea şcolii va anunţa părinţii elevului accidentat.

 1. Supravegherea elevului accidentat si eventual a clasei pana la încetarea situației de urgență.

Art. 79. În timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cadrele didactice vor respecta următoarele reguli suplimentare de prevenire a accidentelor:

 1. Vor asigura desfăşurarea activităţilor didactice numai în spaţii care pot fi supravegheate permanent şi nu vor lăsa elevii nesupravegheaţi în timpul activităţilor didactice. În situaţia în care, din motive obiective, pentru urgenţe etc. trebuie să părăsească spaţiul în care se desfăşoară activitatea didactică, vor cere elevilor să întrerupă orice fel de activitate şi vor solicita secretariatului prezenţa unui cadru didactic pentru supravegherea elevilor.
 2. Vor asigura supravegherea elevilor în timpul intrării şi respectiv ieşirii acestora în/din sala de sport, terenurile de sport sau alte spaţii unde se desfăşoară activităţile sportive.
 3. Vor atenţiona elevii, ori de câte ori este nevoie, că trebuie să respecte integral şi întocmai normele de sănătate şi securitate a muncii pentru care au semnat procesul verbal de instruire cu ocazia lecţiei teoretice de la începutul anului şcolar/semestrului. Elevii care încalcă cu intenţie şi/sau în mod repetat aceste reguli sau care prin neglijenţă şi/sau prin acţiuni necorespunzătoare unice sau repetate îşi pun în pericol propria sănătate şi/sau a colegilor lor, vor fi comunicaţi profesorului diriginte şi/sau direcţiunii pentru stabilirea şi aplicarea de sancţiuni disciplinare. Numele acestor elevi şi sancţiunile aplicate vor fi comunicate şi celorlalţi elevi pentru a descuraja comportamente similare din partea acestora.
 4. Vor acorda atenţie deosebită mânuirii materialelor sportive (saltele, lăzi de gimnastică etc.) şi dispunerii adecvate în spaţiul de lucru a materialelor didactice necesare lecţiei pentru a se evita utilizarea necontrolată a acestora de către elevi.
 5. Colectivul de elevi va fi organizat în aşa fel încât să se evite aglomerarea în spaţiile de lucru situaţie care poate duce la lovirea sau ciocnirea involuntară a elevilor.
 6. Vor asigura permanent disciplina la oră, prevenind ieşirile necontrolate şi acordând, după caz, asistenţa, sprijinul sau ajutorul necesar fiecărui elev, potrivit conţinuturilor şi nivelului său de pregătire, respectiv de dezvoltare psiho­somatică.
 7. Vor acorda o atenţie deosebită organizării colectivului de elevi la exersarea rostogolirilor, săriturilor şi a celorlalte elemente de gimnastică pentru a evita orice fel de accidente.
 8. Vor solicita conducerii şcolii, prin administratorul de patrimoniu, ori de câte ori este nevoie, completarea trusei medicale de la sala de sport cu materialele necesare acordării primului ajutor.
 9. Vor asigura, in mod obligatoriu, un elev de serviciu in vestiar.
 10. Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport va consemna in catalog, la rubrica respectiva, „scutit medical in semestrul…” sau „ scutit medical in anul scolar….”, specificand totodata documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unitatii de învățământ.

Art. 80. În caz de incendiu, calamitate naturală sau altă situaţie de urgenţă care poate afecta în întregime unitatea de învăţământ, personalul şi elevii au obligaţia de a respecta întocmai prevederile specifice cuprinse în Procedura pentru situaţii de urgență, afişată la loc vizibil în toate spaţiile unităţii.