ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PENTRU ELABORAREA, DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

  ANUNT   DE SELECTIE PARTENERI PENTRU ELABORAREA, DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE   SCOALA GIMNAZIALA ”TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI, cu sediul in More »

2012 – Anul European al Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii

Proiectul ” EU SI BUNICII MEI ”  Clasele a VI-a C şi a VI-a D  Şcoala Gimnazială “T. Vladimirescu” Călăraşi Diriginţi: prof. Vasilica Popescu si prof. Iulica Munteanu. Prezentare proiect More »

Zilele Municipiului Calarasi

În perioada 27 – 30 septembrie 2012, a avut  loc o serie de evenimente cultural-artistice şi istorice care marchează aniversarea a 417 ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI la More »

 

ANUNT DE SELECTIE PARTENERI PENTRU ELABORAREA, DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 

ANUNT

 

DE SELECTIE PARTENERI PENTRU ELABORAREA, DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 

SCOALA GIMNAZIALA ”TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI, cu sediul in localitatea Calarasi, adresa Str. Belsugului nr. 1,  cod postal 910120, in calitate de institutie finantata partial din fonduri publice, doreste depunerea proiectului ”Procese educationale de calitate pentru progres social, inovatie si performanta”  in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, Axa 1, DMI 1.1.–„Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, CPP 154 in conformitate cu:

-          Prevederile OUG 64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

-          Legea 362/2009 privind aprobarea OUG 64/2009 si HG 218/2012 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea lor pentru obiectivul convergenta;

-          REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106).

 

Proiectul vizeaza sustinerea formarii sistematice a competentelor cheie pentru  300  de elevi din clasele I-VIII, din 2 unitati scolare gimnaziale prin organizarea, implementarea si evaluarea eficienta a unui program nonformal de stimulare a formarii competentelor in domeniile stiinte si tehnologii, IT; a celor antreprenoriale si civice, inclusiv prin resurse TIC si a competentelor in limba materna si limbi straine.  Bugetul total estimat al proiectului va fi de aproximativ    2.139.550, 00 lei.

 

In acest scop, SCOALA GIMNAZIALA ”TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI organizeaza selectia unei entitati private cu personalitate juridica, in vederea depunerii, si daca este cazul, implementarii proiectului mai sus mentionat.

1. Informatii generale despre proiect

- Informații financiare: Partenerii selectati trebuie sa asigure resursele necesare în vederea implementarii activitatilor, având în vedere reglementarile privind regimul cheltuielilor si  rambursarilor în proiectele finantate din Fondul Social  European prin Programul  Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

- Alti membri ai consortiului sunt ( daca este cazul ) : nu este cazul

- Activitati proiect:

A1     Activitati de management al proiectului;

A2     Informare si publicitate;

A2 – Sesiune de pregatire profesionala pentru personalul din comisiile de curriculum din cele 2 scoli, in vederea elaborarii, actualizarii, revizuirii si implementarii de instrumente, metodologii si proceduri coerente de formare a competentelor cheie la elevi

A3 – Organizarea si pregatirea programului de formare a competentelor cheie la elevii din clasele I-VIII

A4 – Derularea programului nonformal de formare competentelor in domeniile stiinte si tehnologii, IT; a celor antreprenoriale si civice, inclusiv prin resurse TIC si a competentelor in limba materna si limbi straine pentru 300 de elevi din clasele I-VIII

A5 – Evaluarea performantelor in implementarea programului

A6 – Diseminarea rezultatelor derularii programului

 

2. Aplicantul:

Pentru a fi eligibil, partenerul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

  1. Este organizaţie cu personalitate juridică din România (exclusive Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
  2. Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor de mai sus;
  3. Are experienta in domeniul IT

 

Pentru a face dovada eligibilitatii, potentialul partener trebuie sa prezinte urmatoarele documente de calificare:

În copie, semnat, stampilat si certificat conform cu originalul de catre reprezentantul legal:

a.  actul  constitutiv prin care face dovada ca are ca obiect de activitate IT, certificat unic de inregistrare;

b. situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2010, 2011 si 2012.

În original:

a. declaratie pe propria raspundere ca nu se încadreaza în situatiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului în conformi tate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  în situatiile prevazute de art.  93 ( 1) ,  art.  94 si  art.  96 ( 2) din Regulamentul  CE Nr. 1605/2002;

b. declaratie pe proprie raspundere (semnata și  stampilata de catre reprezentantul  legal) privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale

c. declaratie pe proprie raspundere (semnata și  stampilata de catre reprezentantul legal ) privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice).

3. Specificatii tehnice pentru aplicant

Responsabilitati ( activitati in care partenerul va fi implicat):

A1  Activitati de management al proiectului

A2   Informare si publicitate

A2 – Sesiune de pregatire profesionala pentru personalul din comisiile de curriculum din cele 2 scoli, in vederea elaborarii, actualizarii, revizuirii si implementarii de instrumente, metodologii si proceduri coerente de formare a competentelor cheie la elevi (componenta de formare TIC);

A3 – Organizarea si pregatirea programului de formare a competentelor cheie la elevii din clasele I-VIII (componenta TIC)

A4 – Derularea programului nonformal de formare a competentelor in domeniile stiinte si tehnologii, IT; a celor antreprenoriale si civice, inclusiv prin resurse TIC si a competentelor in limba materna si limbi straine pentru 300 de elevi din clasele I-VIII (componenta TIC)

A6 – Diseminarea rezultatelor derularii programului (diseminare online).

I. Experienta aplicantului in domeniul IT – scurta descriere a experientei aplicatului – maxim 1 pagina

4. Prezentarea ofertelor

Cererea de intentie, completata în conformitate cu cerintele punctului 3 si documentele aferente acesteia vor  fi  depuse în plic/pachet închis, în doua exemplare – un original si o copie, la registratura Scolii  in termen de 3 (trei) zile de la data publicarii anuntului de intentie, pana la ora 15:00.

5. Selectia partenerilor

Selectia partenerilor se va realiza de catre o comisie de evaluare desemnata de Directiunea Scolii care va proceda dupa cum urmeaza:

1. Verificarea eligibilitatii aplicantului

2. Evaluarea ofertelor

3. Rezultatul selectiei. Comisia de evaluare va informa aplicantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de evaluare in termen de 3 (trei) zile de la aprobarea raportului evaluarii.

 

189306_10150114358939019_45915849018_6364040_2181645_n

Francophileindex

Ziua Europei

 

felicitare-8-martie

1-8 Martie 2013

anul

2012 – Anul European al Îmbătrânirii active şi al Solidarităţii între generaţii

Proiectul ” EU SI BUNICII MEI ”  Clasele a VI-a C şi a VI-a D  Şcoala Gimnazială “T. Vladimirescu” Călăraşi

Diriginţi: prof. Vasilica Popescu si prof. Iulica Munteanu.

Prezentare proiect .

5190_0_1

ZIUA LIMBILOR EUROPENE

 

Zilele-Municipiului-Călăraşi-2010

Zilele Municipiului Calarasi

În perioada 27 – 30 septembrie 2012, a avut  loc o serie de evenimente cultural-artistice şi istorice care marchează aniversarea a 417 ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI la care a participat si elevi ai Scolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Calarasi .

49242

Ziua Educatiei Nonformale

De Ziua Educatiei Nonformale, trupa ONZE a sustinut un moment artistic in Piata Orizont